Cohousing CZ, z. s.

 

STANOVY SPOLKU

 

Čl. I

Název a sídlo

 

Název:                  Cohousing CZ, z. s. (dále jen „spolek“)

Sídlo:                    Nad Krocínkou 427/10, 190 00 Praha 9

 

Čl. II

Poslání spolku

Cohousing CZ, z. s. je dobrovolný, nezávislý, nepolitický a veřejně prospěšný spolek ve smyslu občanského zákoníku.

Posláním spolku je propagace a metodická podpora rozvoje cohousingu a senior cohousingu (dále jen “cohousingu”) v České republice.

„Cohousing“ je pro účely spolku definován jako svépomocné komunitní bydlení, ve kterém mají jednotlivé domácnosti k dispozici samostatné, plnohodnotně vybavené bytové jednotky, doplněné o společně sdílené prostory. Cohousing může být vybudován ve dvou základních variantách, rozdělených podle věkového složení jeho obyvatel: vícegenerační komunitní bydlení (cohousing) a komunitní bydlení pro seniory (senior cohousing).

 

Čl. III

Účel spolku

a)      Propagace cohousingu mezi laickou a odbornou veřejností v České republice;

b)      Metodická, organizační a informační podpora pro zájemce o cohousing a pro vznikající a fungující cohousingové komunity v České republice;

c)       Tvorba a správa veřejného informačního webového portálu o cohousingu v českém jazyce, příp. v jiných světových jazycích;

d)      Výměna a sdílení odborných poznatků o cohousingu;

e)      Analýzy, komentáře a sběr informací o cohousingu v zahraničí a v České republice;

f)       Publikace článků a informací o cohousingu;

g)      Výzkum a vzdělávání v oblasti cohousingu;

h)      Aktivní účast na vyzvaných seminářích, přednáškách a konferencích jako právnická osoba v oblasti cohousingu;

i)        Praktická spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni v oblasti cohousingu;

j)        Spolupráce s médii;

k)      Pořádání seminářů, přednášek a konferencí za účelem propagace cohousingu v České republice;

l)        Poradenská a konzultační činnost v oblasti cohousingu;

m)    Vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších propagačních materiálů o cohousingu.

 

Čl. IV

Členství ve spolku

1.  Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let a právnická osoba. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku, který o jejím přijetí rozhodne na své nejbližší schůzi. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku a uvedené v prezenční listině této ustavující schůze.

 

2. Členství vzniká dnem schválení přihlášky výborem spolku; schválení je podmíněno předchozím zaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok.

 

3.  Člen spolku má právo:

a)      Účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním;

b)      Volit orgány spolku;

c)       Být volen do orgánů spolku;

d)      Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku;

e)      Podílet se na praktické činnosti spolku.

 

4.  Člen spolku má povinnost:

a)      Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku;

b)      Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které jsou v rozporu se zájmy spolku;

c)       Aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich

práce;

d)      Platit řádně členské příspěvky;

e)      Informovat výbor spolku o změnách svých osobních údajů za účelem řádného vedení seznamu členů.

 

5.  Členství ve spolku zaniká:

a)      Doručením písemného oznámení o vystoupení člena spolku výboru;

b)      Úmrtím člena;

c)       Zánikem spolku;

d)      Vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez vážného důvodu a náležité omluvy nezúčastní zasedání členské schůze, nezaplatí členský příspěvek ani po písemné výzvě ze strany orgánu spolku, nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 

6.  Spolek vede seznam členů. Úplný seznam členů je elektronicky veden výborem spolku a obsahuje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, příp. korespondenční adresu, datum narození, kontaktní e-mailovou adresu, příp. telefon, údaje o vzniku a zániku členství a o zaplacení členských příspěvků. Zápisy, výmazy a změny v  údajích seznamu provádí výbor spolku. Úplný seznam členů je neveřejný.

 

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a)      Členská schůze;

b)      Výbor spolku (dále jen „výbor“).

 

Čl. VI

Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze

rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a)      Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov;

b)      Volí členy statutárních orgánů spolku;

c)       Schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok;

d)      Určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období;

e)      Rozhoduje o vyloučení členů;

f)       Rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob;

g)      Rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních;

h)      Rozhoduje o provozování kanceláře spolku;

i)        Rozhoduje o výši členského příspěvku;

j)        Rozhoduje o zániku nebo přeměně spolku.

 

2.  Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného

orgánu spolku.

 

3.  Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na adresu člena uvedenou v úplném seznamu členů spolku, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku návrhy materiálů, které předkládá členské schůzi ke schválení.

 

4.  Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. 

 

5.  Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 tohoto článku stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

 

6.  O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený

člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva pověření členové přítomní na zasedání

členské schůze.

 

Čl. VII

Výbor

1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku a řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi. Výbor je oprávněn za spolek jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem.

 

2.  Výbor je povinen:

a)      Svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VI. odst. 3. těchto stanov;

b)      Vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku;

c)       Archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze;

d)      Zpracovat pro každý kalendářní rok zprávu o činnosti výboru včetně výsledků hospodaření spolku v daném roce a předložit jí členské schůzi;

e)      Rozhodovat o přijetí nového člena do spolku na základě podané přihlášky.

 

3. Výbor má tři členy.

 

4. Funkční období člena výboru je tříleté.

 

5. První schůze výboru se koná nejpozději do 30 dní od jeho zvolení. Schůze výboru svolává předseda, případně předsedou pověřený člen výboru. Termín a místo schůze výboru jsou zaslány všem členům spolku elektronickou poštou, a to na adresu člena uvedenou v úplném seznamu členů spolku minimálně 7 dní před konáním schůze výboru.

 

6. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

 

7. Výbor přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

 

8. Spolek zastupují ve všech jeho věcech samostatně předseda a místopředseda spolku.

 

9. Členové výboru hlasují osobně na schůzi výboru. U záležitostí, které nesnesou odkladu, mohou členové výboru hlasovat korespondenčně (per rollam) prostřednictvím elektronické pošty.

Čl. VIII

Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl v průběhu své činnosti.

 

2. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména členské příspěvky, dary fyzických a právnických osob, získané granty, výtěžky z akcí pořádaných spolkem a výnosy ze jmění spolku.

 

3. Kontrolu hospodaření provádí průběžně výbor spolku a výsledky hospodaření předkládá členské schůzi.

 

4. Své poslání může spolek podporovat vedlejší hospodářskou činností.

 

Čl. IX

Členský příspěvek

1. Spolek vybírá od svých členů na každý kalendářní rok členský příspěvek.

 

2. Výši členského příspěvku stanovuje členská schůze.

 

4. Členský příspěvek pro daný kalendářní rok je splatný nejpozději do 31. května daného roku, pokud členská schůze nestanoví jinak.

 

4. Zaplacený členský příspěvek se nevrací, a to ani v případě ukončení členství.

 

Čl. X

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou

osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi konané dne 09. 07. 2014 v Praze.