Poslání a vize

Hlavním posláním spolku Cohousing CZ, z. s. (dále jen „spolek“) je shromažďování informací o cohousingu a senior cohousingu, shromažďování informací o plánovaných akcích od ostatních osob/skupin osob, zabývajícícíh se v ČR cohousingem, monitoring českých (případně i zahraničních) médií, vytváření databáze kontaktů na osoby/skupiny osob, které se o téma cohousingu (i téma komunitního bydlení) v ČR zajímají a případně se mu různými způsoby aktivně věnují.    

Mezi hlavní činnost spolku patří též publikace shromážděných informací, odborných i populárně naučných článků, pořádaných akcí, fotografií, apod. na webovém informačním portále www.cohousing.cz (včetně provozování a rozvoje portálu).

Spolek svým posláním bude, dle ústní dohody z ustavující schůze, plynule navazovat na dosavadní činnost neformální, oficiálně nezaregistrované, platformy, Cohousing CZ, která fungovala okolo webového informačního portálu, www.cohousing.cz, od prosince 2008. 

 

Hlavními cíly spolku jsou:

- poskytování informací o cohousingu a senior cohousingu široké laické i odborné veřejnosti v České republice, zejména prostřednictvím webového informačního portálu www.cohousing.cz a pořádáním přednášek a workshopů,

- zprostředkování kontaktů mezi zájemci o bydlení v cohousingu, osobami, které by se s tématem mohly setkat při výkonu své profese, a odborníky (tj. vědeckými i pedagogickými pracovníky, doktorandy a studenty), věnujícím se komunitnímu bydlení na akademické půdě.

- zapojení do právě vznikající mezinárodní platformy, zabývající se výzkumem cohousingu a výměnou cenných teoretických i praktických zkušeností, za účelem předávání informací v českém prostředí.